DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia. (DOGC núm. 2817 publicat el  01/02/1999)

La Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals estableix en el seu títol I una sèrie de disposicions de caràcter general, que fan referència a les atencions mínimes que han de rebre els animals, des del punt de vista de tracte, higiene i transport.
En els darrers anys, els animals de companyia han esdevingut un element important en la nostra societat, essent presents en un nombre molt significatiu de llars de Catalunya.
Les conseqüències d'aquesta realitat, tant pel que fa a les denúncies per manteniment d'animals de companyia en condicions inadequades com a l'aplicació de la tipificació d'infraccions d'acord amb la legislació vigent, fan necessari l'establiment de mesures específiques que regulin aquesta matèria.
Per tant, en desenvolupament de la Llei 3/1988, de 4 de març, i d'acord amb l'informe de la Comissió Jurídica Assessora;
A proposta del conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Obligacions bàsiques
1.1  Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, els posseïdors d'un animal de companyia tenen l'obligació de garantir la seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l'animal en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie.
1.2  Els posseïdors d'un animal de companyia han de proporcionar-li l'aliment, l'aigua, l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.

Article 2. Allotjament
2.1  Els animals de companyia han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres. Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.
2.2  Es prohibeix mantenir els animals de companyia en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.
2.3  La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer de forma quotidiana, i s'han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
2.4  Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen lligats o en un espai reduït, no poden restar en aquestes condicions de forma permanent; els animals de companyia amb edat subadulta han de disposar d'un grau superior de llibertat de moviments. Així mateix, han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.
2.5  Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o balcons.

Article 3. Alimentació
Els animals de companyia han de disposar d'aigua potable i neta i degudament protegida del fred a l'hivern per evitar que es geli, i se'ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut.

Article 4. Mitjans de subjecció
4.1  El contingut d'aquest article és d'aplicació als animals de companyia que, per causes justificades, s'han de mantenir subjectes en un lloc concret durant un espai de temps determinat.
4.2  El mètode de subjecció habitual són les cadenes escorredores. Les cadenes fixes només s'utilitzaran quan la impossibilitat d'instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
4.3  El collar i la cadena han de ser proporcionals a la talla i a la força de l'animal, no poden tenir un pes excessiu ni impossibilitar els moviments de l'animal. En cap cas la longitud de la cadena serà inferior als 3 m.
4.4  Les cadenes escorredores han d'anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l'animal pugui jeure i pugui arribar a l'aixopluc.
4.5  Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que eviti la torsió o el seu enrotllament i la immobilització de l'animal.
4.6  En cap cas el collar dels animals de companyia que es mantenen lligats ha de ser la mateixa cadena que el lliga, ni un collar de força o que produeixi estrangulació.

Article 5. Manteniment en vehicles
5.1  És prohibit mantenir els animals de companyia en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els albergui de forma permanent.
5.2  Durant els mesos d'estiu els vehicles que alberguin en el seu interior algun animal de companyia s'han d'estacionar en una zona d'ombra, facilitant en tot moment la ventilació.
5.3  És prohibit tancar els animals de companyia en el maleter dels cotxes, llevat que s'adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació dels animals deguda als gasos originats pel mateix vehicle.

Article 6. Mesures de seguretat
Els posseïdors d'animals de companyia que per la seva mida o característiques de l'espècie puguin considerar-se potencialment perillosos han de prendre les mesures necessàries per garantir la seguretat ciutadana i la dels altres animals.

Article 7. Inspecció, vigilància i control
7.1  Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, així com a les altres administracions competents, exercir les funcions d'inspecció, vigilància i control del compliment d'aquest Decret.
7.2  Els agents de l'autoritat col·laboraran amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, així com amb les altres administracions competents, en el compliment del que estableix aquest Decret.

Article 8. Règim sancionador
L'incompliment del que preveu aquest Decret es considera maltractament d'animals de companyia i serà sancionat d'acord amb el que estableix la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, sens perjudici de l'aplicació d'altres normatives sectorials que puguin ser d'aplicació.


Barcelona, 26 de gener de 1999


Jordi Pujol                                                                                               Francesc Xavier Marimon i Sabaté
President de la Generalitat de Catalunya                                              Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Go to top